Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνέδρια

Συνέδρια (πλήρες κείμενο πρακτικών)

E. Kaselouris, Y. Orphanos, K. Kosma, A. Skoulakis, I. Fitilis, M. Bakarezos, N. Papadogiannis, M. Tatarakis, V. Dimitriou, On the micro-modelling of surface roughness in pulsed laser machining, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1037, 012007 (2021) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1037/1/012007

E. Kaselouris, G. Tamiolakis, V. Dimitriou, M. Tatarakis, The influence of the load’s geometrical characteristics on the generation of the electro-thermo-mechanical instability in a single wire Z-pinch, Journal of Physics: Conference Series 1730, 012092 (2021). DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1730/1/012092

K. Kaleris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Papadogiannis, J. Mourjopoulos, The Effect of Geometry on the Acoustic Radiation of Plasma Filaments in Air, Forum Acusticum, Dec 2020, Lyon, France. pp.1819-1826 (2020). DOI: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03240360/ 

G. Andrianaki, A. Grigoriadis, E. P. Benis, & N. A.Papadogiannis, Pointing Characteristics of X-rays Generated by Relativistic Electron Acceleration via 45 TW fs Laser-He Plasma. International Conference on Ultrafast Phenomena (pp. Tu4A-12). Optical Society of America (November 2020). DOI: https://opg.optica.org/abstract.cfm?URI=UP-2020-Tu4A.12

I. Tazes, G. Andrianaki, A. Grigoriadis, G. Koundourakis, A. Skoulakis, E. L. Clark, E. Kaselouris, Y. Orphanos, J. Chatzakis, I. Fitilis, M. Bakarezos, V. Dimitriou, N. A. Papadogiannis and M. Tatarakis, Advances in plasma particle accelerator studies via pic simulations on the HPC facility – ARIS, 2nd International Symposium in Electronic engineering, Information Technology & Education EEITE2020, pp. 80-87 Chania, Greece, 12-14 October 2020. DOI: https://eeite2020.hmu.gr/wp-content/uploads/EEITE2020-Proceedings.pdf 

I. Fitilis, A. Skoulakis, E. L. Clark, E. Kaselouris, M. Bakarezos, J. Chatzakis, V. Dimitriou, N. A. Papadogiannis and M. Tatarakis, A Tabletop Plasma Focus Neutron Source, 2nd International Symposium in Electronic engineering, Information Technology & Education EEITE2020, pp. 72-79 Chania, Greece, 12-14 October 2020. DOI: https://eeite2020.hmu.gr/wp-content/uploads/EEITE2020-Proceedings.pdf 

E. Kaselouris, A. Skoulakis, I. Fitilis, Y. Orphanos, I. Tazes, K. Kosma, M. Bakarezos, N. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou, Dynamics of the heat affected zone and induced strains in laser machining below ablation threshold, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 916 (2020) 012050. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/916/1/012050 

P. Zervas, E. Bakarezos, A. Movsesian, N. Papadogiannis, Evaluating speech content using remote sound sensing techniques, 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Heraklion, Crete, Greece (2018). DOI: https://www.euronoise2018.eu/docs/papers/60_Euronoise2018.pdf 

M. Bakarezos, V. Dimitriou, Y. Orphanos, I. Sidiras, E. Kaselouris, M. Tatarakis and N. A. Papadogiannis, Vibrational features of the traditional percussion instrument bendir using laser holographic interferometry and finite element analysis methods, 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Greece, 4-6 June, Electronic Proceedings ISBN 978-618-81537-5-2 (e-book), Technical University of Crete Press, p. 417-423, 2018.

A. Skoulakis, G. Koundourakis, E. Kaselouris, I. Fitilis, E. Bakarezos, E.L. Clark, N. Vlahakis, N. A. Papadogiannis, V. Dimitriou and M. Tatarakis, Preliminary computational study of plasma dynamic evolution produced by low current table-top pinch plasma devices, 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Greece, 4-6 June, Electronic Proceedings ISBN 978-618-81537-5-2 (e-book), Technical University of Crete Press, p. 294-303, 2018.

E. Kaselouris, T. Papadoulis, A. Skoulakis, A. Baroutsos, I. Fitilis, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis and Vasilis Dimitriou, Simulations of laser assisted machining and conventional cutting of AISI H-13 steel, 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Greece, 4-6 June, Electronic Proceedings ISBN 978-618-81537-5-2 (e-book), Technical University of Crete Press, p. 304-311, 2018.