Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προσομοιώσεις Η/Υ

Όλα τα πειράματα που αφορούν την αλληλεπίδραση του laser με την ύλη/πλάσμα και το παραγόμενο πλάσμα από οπτοηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος συνοδεύονται από κατάλληλες multiphysics προσομοιώσεις, μέσω του ισχυρότερου υπολογιστικού συστήματος στην Ελλάδα για επιστημονικές εφαρμογές ARIS (Advanced Research Information System). Υλοποιούνται:

  • Προσομοιώσεις με χρήση πεπερασμένων στοιχείων για την αλληλεπίδραση laser με την ύλη ή/και πλάσμα (Μετάβαση από τη στερεά φάση στην φάση πλάσματος, Επεξεργασία υλικών, Μηχανολογικές Κατεργασίες υποβοηθούμενες με laser)
  • Υδροδυναμικές/Μαγνητοϋδροδυναμικές προσομοιώσεις του πλάσματος
  • Μοντελοποίηση των διατάξεων Z-Pinch and X-Pinch μέσω συζευγμένων προσομοιώσεων πεπερασμένων στοιχείων και μαγνητοϋδροδυναμικής (Μετάβαση από τη στερεά φάση στην φάση πλάσματος, Μελέτη των ασταθειών του πλάσματος, της εξέλιξης των jet)
  • Προσομοιώσεις αλληλεπίδρασης laser με πλάσμα μέσω προσομοιώσεων με σωματίδια σε κελί (Επιτάχυνση σωματιδίων από αέριους στόχους και στερεούς στόχους)
  • Προσομοιώσεις μηχανολογικών κατεργασιών
  • Προσομοιώσεις οπτο-ακουστικών φαινομένων και προβλημάτων με δονήσεις